OÜ Tapa Vesi

Tapa valla vee-ettevõte

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekti lühikokkuvõte

Saada link Prindi

Analoogselt paljude teiste Eesti linnade ja omavalitsustega vajab ka Tapa linna ühisveevärk ja –kanalisatsioon kiiret arendamist ja rekonstrueerimist. Sellise vajaduse põhjuseks on tõsiasi, et järjest suureneva keskkonnateadlikkuse tulemusena on muutunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenusele kehtestatud nõuded (seadused, määrused, direktiivid, standardid) oluliselt võrreldes rajatiste ehituse ajaga.

Toetust kasutatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamiseks tänavatele, kus vastavad torustikud praegu puuduvad. Pea samas mahus, mis planeeritav uus torustik rekonstrueeritakse olemasolevaid halvas seisus ja madala töökindlusega vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Koos kanalisatsioonitorustike rekonstrueeritakse kolm reoveepumplat. Rekonstrueeritakse 4 olemasolevat puurkaevu-pumplat linna veevarustuse varupumplateks. Pumplad tagavad linna veega varustamise juhul, kui linna peapumplas tekib rike.

Linna reovee peapumpla võreseade vahetatakse kaasaegse ja efektiivsema seadme vastu. Olemas olev võre ei taga piisava efektiivsusega tahkiste eraldamist reoveest, mistõttu on häiritud kogu reoveepuhasti töö.

Reoveepuhastile ehitatakse vooluhulga löökkoormuste vastu võtmiseks akumulatsioonibassein, remonditakse reoveesette basseine. Mehaanilise puhastuse sektsiooni paigaldatakse uus võreseade ning liivapüünis. Mõlemad tagavad puhastusprotsessi häirivate tahkiste eraldamise reoveest. Puhastile rajatakse fosfori keemilise ärastamise sektsioon, mõlemad setitid  kaetakse külmumise ärahoidmiseks. Täiustatakse puhasti juhtimisautomaatikat, ehitatakse välja reoveesette käitlussüsteem. Rajatav settetöötlus võimaldab vastu võtta ka ümbritsevate asulate väikepuhastite setet. Paigaldatakse purgla, mis võimaldab vastu võtta ümbritsevate hajaasustuse piirkondade kogumismahutite reovett.

 

Objektid Ehitamisele kuuluv Rekonstrueerimisele kuuluv

isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus (m)

11 555 320

surve kanalisatsioonitorustiku pikkus (m)

1 305 0
reoveepumplate arv (tk) 5 3
reoveepuhastite arv (tk) 0 1
joogiveetorusitku pikkus (m) 8 085 3 137
joogiveepumplate arv (tk) 0 4
joogiveetöötlusjaamade arv (tk) 0 0
reovee purglate arv (tk) 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa linnas rekonstrueeritakse veetorustikud ja kanalisatsioonitorustikud, mis siiani on linnas rekonstrueerimata, kuid mille seisund ei ole torustike töökindluse tagamiseks piisav. Olemasolevatel klientidel taastatakse ühendused. Kokku taastatakse veevõrgul umbes majaühendust. Rekonstrueeritavale veetorustikule paigaldatakse 5 tulekustutusvee hüdranti. Ehitatakse välja torustikud reoveekogumisala piirkondadesse, kus seni puudus ühisveevarustus ja ühiskanalisatsioon. Tööde käigus ehitatakse välja 274 veevõrgu ja 480 kanalisatsioonitorustiku kinnistuühendust ning paigaldatakse veetorustikule 13 tuletõrjehüdranti.

Koos kanalisatsioonitorustike ehitusega paigaldatakse 5 uut reoveepumplat. Kõik pumplad on varustatud töökindluse tagamiseks kahe sukelpumbaga. Pumplates on kaugvalve-jälgimissüsteem. Linna kolm halvas seisus pumplat, sh linna peapumpla rekonstrueeritakse. Peapumpla seadistatakse uuele töörežiimile, kus vee pumpamine puhastile toimib pidevalt. Selliselt välditakse vooluhulga löökkoormusest tekkivaid häireid puhastusprotsessis.

Reoveepuhastile paigaldatakse täiskomplektne purgla. Täiendatakse ja rekonstrueeritakse Tapa linna reoveepuhastit.


Info: Väljavõte AS Tapa Vesi taotlusest.


icon Ülevaade (292.66 kB)

 

Viimati uuendatud Teisipäev, 05 Mai 2009 19:21